Статут

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням __ сесії __ скликання

Шпиківської селищної ради

                                                                                  від «_»______ 202__ р. №____

                                                                                _________М.М.Кривоцюк

 

 

Статут

опорного навчального закладу

«Шпиківський ліцей Шпиківської селищної ради Вінницької області»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

смт Шпиків

2022 рік

І. Загальні положення

1.1. «Шпиківський ліцей Шпиківської селищної ради Вінницької області» – опорний загальноосвітній навчальний заклад (далі – опорний заклад) є власністю Шпиківської селищної ради, що забезпечує потреби громадян у повній загальній середній освіті, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально – технічну і навчально – методичну базу, зручне розташування і забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів, професійне навчання.

1.2. Засновником опорного навчального закладу «Шпиківський ліцей Шпиківської селищної ради Вінницької області» є Шпиківська селищна рада. Юридична адреса засновника – 23614, Вінницька область, Тульчинський район, смт Шпиків, вулиця Ліпіна, 3, тел. 04335-5-11-45,  КОАТУУ:0524355600.

1.3. Юридична адреса опорного закладу «Шпиківський ліцей Шпиківської селищної ради Вінницької області» – 23614, Вінницька область, Тульчинський район, смт Шпиків, вулиця Ліпіна, 5,

тел.04335- 5-10-53.

1.4. Найменування закладу:

Повне: «Шпиківський ліцей Шпиківської селищної ради Вінницької області»;

Скорочене: «Шпиківський ліцей»

1.5. «Шпиківський ліцей Шпиківської селищної ради Вінницької області» як опорний заклад Шпиківського освітнього округу має філію – Торківська гімназія-філія «Шпиківського ліцею Шпиківської селищної ради Вінницької області», яка діє на підставі затвердженого Положення та виконує функції початкової та  основної школи.

До складу закладу, за рішенням власника, можуть входити філії. Філія не є юридичною особою, майно філії є власністю засновника. Філія діє на підставі затвердженого Положення та виконує функції початкової та або основної школи.

1.6. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.7. Діяльність опорного закладу «Шпиківський ліцей Шпиківської селищної ради Вінницької області» будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.8.  Шпиківський ліцей є неприбутковим закладом, основним завданням ліцею є провадження освітньої діяльності.

1.9. Ліцей – заклад загальної середньої освіти, що, враховуючи інтереси здобувачів освіти, їх батьків, реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти і має тип закладу вищого рівня, в якому провадиться освітня діяльність:

–  І ступінь – початкова освіта – 1-4 класи – термін навчання чотири роки. За програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року;

–  ІІ ступінь – гімназія – базова середня освіта – 5-9 класи  – термін навчання 5 років. За програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти;

–  ІІІ ступінь – ліцей – профільна середня освіта академічного і професійного спрямування (10-11 (12) класи), на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої школи, і поглибленого вивчення історії з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів; термін навчання – 3 роки, за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.

1.10. Ліцей проводить освітню діяльність відповідно до ліцензії, може утворювати у своєму складі класи (групи) з поглибленим, профільним вивченням окремих предметів, індивідуальне навчання, дистанційне, навчання екстерном та, інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.11. Принципами освітньої діяльності ліцею є:

 • людиноцентризм;
 • верховенство права;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища з врахуванням доступності і наближеності до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • науковий характер освіти;
 • різноманітність освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність перед суспільством;
 • інтеграція з ринком праці;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • академічна доброчесність;
 • академічна свобода;
 • фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладу у межах, визначених законом;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • невтручання політичних партій в освітній процес;
 • невтручання релігійних організацій в освітній процес;
 • різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;
 • державно-громадське управління;
 • державно-громадське партнерство;
 • сприяння навчанню впродовж життя;
 • інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
 • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
 • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

Освіта в закладі будується за принципом рівних можливостей для всіх.

1.12. Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова та запроваджено наступні профілі навчання:

 • історичний;
 • водій автотранспортного засобу категорії «С» (за потреби).

1.13. Ліцей має право на організаційну, академічну, фінансову і кадрову автономію:

 • брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;
 • налагоджувати внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • проходити в установленому порядку громадський нагляд (контроль);
 • самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
 • самостійно формувати освітню (освітні) програму (програми);
 • на основі освітньої (освітніх) програми (програм) розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
 • планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку;
 • використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, учнів, інших учасників освітнього процесу у порядку, визначеному законодавством;
 • розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, територіальної громади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством;
 • розвивати власну матеріально-технічну та соціальну базу;
 • самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;
 • користуватись пільгами, передбаченими державою;
 • здавати в оренду майно і приміщення, які тимчасово не використовуються в освітньому процесі у порядку, визначеному законодавством;
 • надавати оплачувані освітні послуги відповідно до порядку, визначеного законодавством;
 • здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству.

1.14. Ліцей здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді. Як самостійна юридична особа, відповідно може здійснювати освітню діяльність на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворюючи для цього структурні підрозділи, у тому числі філії.

1.15. Основною метою діяльності є:

 • здійснення безперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті і організації навчання та виховання, створення умов для інтелектуального, фізичного і психічного розвитку здобувачів освіти;
 • забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням бажань, здібностей та нахилів учнів.

1.16. Головні завдання ліцею:

 • забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;
 • організація освітнього процесу з метою оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.17. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та нормативно-правовими актами у галузі освіти.

1.18. Досягнення завдань і мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

1.19. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності ліцею регулюються Законом України «Про освіту» (Стаття 6.), Законом України «Про загальну середню освіту»

1.20. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

реалізацію положень Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту»:

 • інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
 • задоволення потреб у здобутті початкової, базової та повної (профільної) загальної середньої освіти, забезпечення єдності навчання і виховання;
 • створення навчально-методичної і матеріально-технічної бази для організації та здійснення освітнього процесу;
 • забезпечення відповідності рівня початкової, базової та повної загальної середньої освіти Державному стандарту, забезпечення належної якості освіти;
 • охорону життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників, формування в здобувачів освіти здорового способу життя, гігієнічних навичок;
 • дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріальної бази;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами;
 • здобуття початкової, базової та повної (профільної) загальної середньої освіти дітьми, позбавленими батьківського піклування, з особливими освітніми потребами.

1.21. Мовою освітнього процесу в ліцеї є державна мова.

1.22. Ліцей має право:

 • проходити в установленому порядку ліцензування та інституційний аудит;
 • самостійно планувати роботу освітнього, виховного процесів, методичної і господарської діяльності, стратегію розвитку, визначати форми і засоби організації освітнього процесу за рішенням педагогічної ради закладу та погодженням із засновником;
 • самостійно розробляти освітні програми, що містять: вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • на основі освітніх програм розробляти робочий навчальний план з розподілом його варіативної частини;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, а також корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експеримен­тальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів;
 • формувати контингент здобувачів освіти, профілі навчання відповідно до здібностей, інтересів здобувачів освіти, матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення, формувати в них засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
 • формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису відповідно до встановлених нормативів;
 • забезпечувати добір і розстановку кадрів, запрошувати на роботу спеціалістів на договірних або контрактних умовах;
 • встановлювати доплати, надбавки, матеріальні допомоги та премії працівникам і стипендії учням, відповідно до чинного законодавства;
 • встановлювати вимоги до зовнішнього вигляду здобувачів освіти ліцею (в тому числі на уроках фізичної культури та предмету «Захист України»);
 • користуватися пільгами, що передбачені державою;
 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;
 • видавати документи про освіту встановленого зразка;
 • отримувати фінансування за рахунок коштів відповідного бюджету, кошти і матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб, а також інших джерел, не заборонених законодавством, залишає у своєму розпорядженні і використовує власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розробляти і затверджувати кошторисні призначення на відповідний рік у межах передбачених асигнувань;
 • визначати структуру навчального року, тривалість навчального тижня, дня, відпочинку між уроками, інші форми організації освітнього процесу, встановлює режим роботи на основі відповідних нормативно-правових актів;
 • проводити зарахування здобувачів освіти до закладу освіти;
 • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі підряду чи господарським способом;
 • здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та Статуту.

1.23. В ліцеї створюються та функціонують:

 • методична рада;
 • методичні об’єднання вчителів-предметників тощо;
 • творчі групи для опрацювання окремих питань;
 • психологічна служба;
 • рада самоврядування здобувачів освіти;
 • рада профілактики.

1.24. Здобуття профільної середньої освіти у ліцеї передбачає академічне та професійне спрямування. Ліцей має програми профільної середньої освіти за обома спрямуваннями.

Академічне спрямування – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів  з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Професійне спрямування – орієнтоване на ринок праці на основі поєднання змісту освіти профільного навчання, визначеного стандартом профільної середньої освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.

1.25. Медичне обслуговування учасників освітнього процесу здійснюється медичними  працівниками, які входять до штату закладу. Кількість медпрацівників регламентується відповідно до формування штатів ліцею.

1.26. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством за договорами, що укладені між ними.

1.27. Ліцей визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.

1.28. Порядок поділу класу на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами чинних законів України.

1.29. У випадку, якщо внаслідок внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів окремі положення Статуту, суперечитимуть законодавству, до внесення відповідних змін до Статуту застосовуються норми чинного законодавства України.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Ліцей провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти, за умови наявності відповідних ліцензій, виданих в установленому законодавством порядку.

2.2. Ліцей може бути опорним закладом та входити в освітній округ.

2.3. Шпиківський ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного (на 5 років) і річного планів.

У планах відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

2.4. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт загальної середньої освіти.

2.5. Освітня програма має містити:

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

2.5.1. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею та затверджується його керівником.

2.5.2. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

2.5.3. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

2.5.4. Освітня програма розробляється  для кожного підрозділу закладу. Кожна освітня програма передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти.

2.5.5. На основі освітньої програми ліцей складає і затверджує навчальний план з урахуванням профілю навчання, що конкретизує організацію освітнього процесу. У вигляді додатків до навчальних планів додаються тижневий розклад уроків, щоденний режим роботи закладу та підрозділів.

2.6. Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН України, а також навчально-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів.

2.7. Ліцей може перерозподіляти навчальний час для вивчення навчальних предметів інваріантної складової у межах не більше, ніж на 15% річного обсягу навчального часу. Такі навчальні плани не потребують окремого затвердження органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

2.8. У ліцеї варіантність базової та повної (профільної) загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів: інваріантна – визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти; варіативна – визначається ліцеєм із врахуванням інтересів і побажань здобувачів освіти, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

2.9. В ліцеї наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні предметів поглиблено, профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням ради ліцею може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

2.10. У школі І ступеня для учнів 1-4 класів за письмовим зверненням батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника функціонують групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти освітньої субвенції (або засновника).

2.11. Зарахування, переведення та відрахування здобувачів освіти здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого МОН України. При потребі за рішенням педагогічної ради встановлюються інші умови зарахування, переведення та відрахування здобувачів освіти, що не суперечить чинному законодавству на момент його здійснення.

2.12. За учнями, які навчаються в ліцей, зберігається право вільного переходу у відповідний клас іншого закладу освіти.

2.13. Основною формою організації навчальних занять є урок. Методи навчання визначаються вчителями закладу освіти. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення базової та повної загальної середньої освіти, складання екзаменів екстерном.

2.14. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Тривалість канікул впродовж навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються ліцеєм у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Організація освітнього процесу не повинна приводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Режим роботи на конкретний навчальний рік визначається ліцеєм на основі відповідних нормативно-правових актів.

Тривалість уроків становить: у перших класах – не більше 35 хвилин, у других – четвертих класах – не більше 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих (дванадцятих) – не більше 45 хвилин. Ліцей може обирати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

За рішенням педагогічної ради закладу може встановлюватися інша тривалість уроків з метою запровадження інноваційних педагогічних технологій.

2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до навчальних планів з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником.

Тижневий режим ліцею затверджується у розкладі навчальних занять.

2.16. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти, розвиток їх творчих здібностей, обдарувань.

2.17. Навчальні заняття проводяться  уроками. Тривалість перерви між уроками 10 хвилин, великі перерви не менше 20 хвилин між 2 і 3 та 3 і 4 уроками. Факультативні та додаткові заняття розпочинаються перед та після закінчення уроків з предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти без їх надмірного перевантаження.

2.19. Ліцей може надавати платні послуги згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Засновник закладу має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Додаткові освітні та інші послуги вводяться лише за згодою батьків здобувачів освіти, фізичних та юридичних осіб на основі угод з ліцеєм.

2.20. Освіта в ліцеї надається незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин. Іноземні громадяни (здобувачі освіти), особи без громадянства здобувають освіту в Шпиківському ліцеї відповідно до чинного законодавства України, міжнародних договорів та даного Статуту.

2.21. Освітній процес у ліцеї є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

2.22. Ліцей як суб’єкт освітньої діяльності має право самостійно приймати рішення з будь-яких питань в межах своєї автономії, визначеної Законом України «Про освіту», спеціальними законами та/або установчими документами, зокрема з питань не врегульованих законодавством.

При ліцеї можуть створюватися для самостійної освіти здобувачів освіти відкриті лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо.

2.23. Педагогічні працівники в ліцеї можуть поєднувати освітню діяльність з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

Освітній процес здійснюється за різними формами: уроки, лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття, диспути тощо.

ІІІ. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

3.1. У ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до вимог, визначених МОН України.

3.2. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.3. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації та звільнення від державної підсумкової атестації визначається МОН України.

3.4. Учням, які закінчили певний ступінь ліцею видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – свідоцтво успішності;
 • по закінченні гімназії – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні ліцею – свідоцтво про повну загальну середню освіту .

3.5. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються стипендії при наявності коштів, передбачених на ці цілі.

Нагородження здобувачів освіти похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», свідоцтва з відзнакою, золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» і срібною медаллю «За досягнення у навчанні» здійснюється відповідно до чинного законодавства.

ІV. Виховний процес у ліцеї

4.1. Виховання учнів (вихованців) в ліцеї здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

4.2. У ліцеї забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

4.3. Примусове залучення учнів (вихованців) ліцею до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

4.4. Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів (вихованців) забороняється.

 1. Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу ліцею є:

 • здобувачі освіти;
 • педагогічні працівники;
 • батьки здобувачів освіти;
 • інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

5.2. Права та обов’язки здобувачів освіти:

5.2.1. Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні ліцею;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

5.2.2. Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • відповідально та дбайливо ставитися до державного майна та матеріально-технічної бази ліцею.
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею , а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).
 • здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.
 • залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

5.3. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.

5.3.1. Педагогічні працівники мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

5.3.2. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку ліцею, виконувати свої посадові обов’язки.

5.3.3. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами.

5.3.4. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються чинним законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами.

5.3.5. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

5.4. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти.

5.4.1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

5.4.2. Батьки здобувачів освіти мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

5.4.3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

5.4.4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5.4.5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами ліцею і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

5.5. Статус учасників освітнього процесу, їхні права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», іншими актами законодавства України, даним Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Засновник ліцею може забезпечувати підвіз ліцейним автотранспортом здобувачів освіти до місця навчання і додому у порядку і розмірах, визначених органом місцевого самоврядування, та передбачити на це відповідні видатки з місцевого бюджету.

Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, інших здобувачів освіти відповідно до свого рішення.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу встановлюються форми морального та матеріального заохочення, передбачені чинним законодавством.

5.6. Здобувачі освіти мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність базової та повної загальної середньої освіти, якісні освітні послуги;
 • обрання профілів, форм навчання, індивідуальних занять, факультативів, позакласних занять, клубів за інтересами, пошуково-дослідницьких проектів;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання;
 • участь у різних видах навчальної, практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчальних планів;
 • участь в органах громадського самоврядування;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.7. Педагогічне навантаження.

5.7.1. Педагогічне навантаження педагогічних працівників ліцею – час, призначений для здійснення освітнього процесу.

Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Розподіл педагогічного навантаження у ліцеї затверджується його керівником.

5.7.2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника ліцею, обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

5.8. Керівник ліцею призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, відповідальних за навчальні і робочі приміщення, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

5.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

5.10. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність ліцею, здійснюється лише за їх згодою.

5.11. Педагогічні працівники ліцею підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії), тарифний розряд та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель (вихователь)”, “учитель (вихователь) – методист”, “педагог – організатор – методист” та інші.

5.12. Педагогічні працівники ліцею можуть проходити сертифікацію за власним бажанням.

 1. Управління ліцею

6.1. Управління ліцею в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

 • засновник;
 • директор ліцею;
 • колегіальний орган управління ліцею – педагогічна рада;
 • колегіальний орган громадського самоврядування.

6.2. Права і обов’язки Засновника ліцею:

6.2.1. Засновник:

 • затверджує установчі документи ліцею, їх нову редакцію та зміни до них;
 • укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником ліцею;
 • розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником ліцею з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами ліцею;
 • затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ліцею у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;
 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів ліцею;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.

6.2.2. Засновник зобов’язаний:

 • забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
 • у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
 • забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

Засновник не має права втручатися в освітню діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

6.3. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статутом та трудовим договором.

6.4. Директор призначається на посаду рішенням засновника. Призначення на посаду здійснюється за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

6.5. Директор ліцею здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітній процес, фінансово-господарську та іншу діяльність освітнього закладу.

6.6. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника ліцею визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

6.7. Директор є представником ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами.

6.8. Повноваження керівника ліцею:

 • організовує діяльність закладу освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;
 • призначає на посаду та звільняє з посади заступників керівника, педагогічних та інших працівників, визначає та затверджує їх посадові обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників освітнього закладу;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами ліцею;
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • у разі створення затверджує положення про структурні підрозділи ліцею;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ліцею, затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків;
 • видає у межах своєї компетенції накази, обов’язкові для всіх учасників освітнього процесу, і контролює їх виконання;
 • організовує освітній процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок здобувачі освіти;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • затверджує освітню програму, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • встановлює надбавки, доплати, премії працівникам ліцею в межах фонду оплати праці;
 • здійснює розподіл та затвердження педагогічного навантаження на відповідний навчальний рік;
 • створює необхідні умови для участі здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • несе відповідальність і звітує про свою роботу перед засновником;
 • забезпечує реалізацію права здобувачів освіти на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, норм техніки безпеки та охорони праці;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ і організацій в освітньому процесі, керівництві здобувачів освітянськими об’єднаннями.

6.9. Основним колегіальним органом управління ліцею є педагогічна рада,яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

6.10. Головою педагогічної ради є директор ліцею.

6.11. Педагогічна рада ліцею:

 • планує роботу ліцею;
 • схвалює освітню програму ліцею та оцінює результативність її виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, приймає рішення про переведення здобувачів освіти до наступних класів та їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • ухвалює рішення про моральне та матеріальне заохочення здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інноваційній, участі у дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності ліцею, співпраці з іншими закладами освіти та науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та громадської акредитації ліцею;
 • інші питання, визначені законом та/або статутом ліцею до її повноважень.

6.12. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею.

6.13. Члени педагогічної ради мають ініціативне право вносити на її розгляд питання організації освітнього процесу.

6.14. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

6.15. Громадське самоврядування в ліцеї – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні ліцеєм у межах повноважень, визначених законом та установчими документами.

Громадське самоврядування в закладі освіти здійснюється на принципах, визначених частиною восьмою статті 70 Закону України «Про освіту».

6.16. У ліцеї можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи самоврядування здобувачів освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.17. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та даним Статутом.

6.19. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) його колективу.

6.20. Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 від загальної кількості членів колективу.

6.21. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від загальної кількості присутніх на загальних зборах (конференції) членів колективу.

6.22. Загальні збори (конференція) скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати загальні збори (конференцію) мають члени трудового колективу, якщо за це висловилось не менше 2/3 їх загальної кількості, керівник ліцею.

6.23. Загальні збори (конференція) ліцею:

 • встановлюють кількісний та персональний склад делегованих представників до ради ліцею;
 • заслуховують звіт керівника про здійснення керівництвом закладу освіти;
 • затверджують основні напрями вдосконалення освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності ліцею;
 • розглядають пропозиції, скарги, зауваження учасників освітнього процесу;
 • розглядають інші питання удосконалення системи розвитку ліцею.

6.24. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників закладу – зборами трудового колективу;
 • здобувачів освіти – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів:

 • від працівників закладу – десять осіб;
 • здобувачів освіти – десять осіб;
 • батьків і представників громадськості – десять осіб.

Термін їх повноважень становить – 1 рік.

6.25. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

6.26. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради закладу, учасники зборів (делегати, конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновники.

6.27. Загальні збори (конференція):

 • обирають Раду закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради;
 • розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності;
 • затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

6.28. У період між загальними зборами (конференцією) діє Рада ліцею.

6.29. Метою діяльності Ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку та удосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцею ;
 • розширення колегіальних форм управління ліцею;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

6.30. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в ліцеї;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей.

6.31. До Ради обираються пропорційно представники від колективу закладу, здобувачів освіти, батьків і громадськості, загальною кількістю – не менше третини делегатів загальних зборів.

Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

6.32. Рада ліцею діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

6.33. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

6.34. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою двох разів на навчальний рік.

6.35. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи керівника ліцею, засновників, а також членами ради.

6.36. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

6.37. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ліцею, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету первинної профспілкової організації ліцею.

6.38. Очолює раду ліцею голова, який обирається із складу Ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути керівник та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ліцею, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.39. Рада ліцею:

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи ліцею та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею;
 • затверджує режим роботи закладу освіти;
 • сприяє формуванню мережі класів ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та “похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію керівника та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи ліцею;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
 • 40. Колективний орган батьківського самоврядування (рада):
 • обирає орган батьківського самоврядування – батьківську раду;
 • обирає своїх представників до ради ліцею;
 • залучає батьків для участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної й позашкільної роботи;
 • вносить на розгляд ради ліцею, педагогічної ради, керівника пропозиції щодо організації освітнього процесу в закладі освіти та його удосконалення;
 • запрошує педагогічних працівників, представників державних органів управління, адміністрації ліцею для обговорення стану і перспектив роботи освітнього закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

6.41. В ліцеї можуть діяти також органи самоврядування працівників закладу освіти та органи самоврядування здобувачів освіти.

6.42. Органи громадського самоврядування вносять пропозиції щодо удосконалення освітньої, виховної, методичної діяльності ліцею.

6.43. Повноваження органів громадського самоврядування визначаються в межах чинного законодавства та Статуту.

6.44. Орган самоврядування здобувачів освіти(рада) –дієвий структурний підрозділ, який відкриває широкі можливості для самореалізації здобувачів освіти, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети.

6.45. Рада здобувачів освіти:

 • діє згідно зі Статутом ліцею;
 • забезпечує захист прав дітей;
 • заповнює позаурочний простір цікавими та змістовними справами;
 • залучає здобувачів освіти до різноманітних видів діяльності закладу, а також до управління справами колективу.

VII. Прозорість та інформаційна відкритість закладу

7.1. Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

7.2. Ліцей забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут ліцею;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структура та органи управління ліцею;
 • кадровий склад ліцею згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в ліцеї, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за ліцеєм його засновником;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ліцеї;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення ліцею (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність ліцею;
 • правила прийому до ліцею (при проведенні конкурсу);
 • умови доступності ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням ліцею або на вимогу законодавства.

7.3. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення ліцеєм, може визначатися спеціальними законами.

7.4. Ліцей при отриманні публічних коштів зобов’язаний оприлюднювати на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

VIIІ. Забезпечення якості освіти

8.1. Однією із складових системи забезпечення якості освіти є внутрішня система забезпечення якості освіти в ліцеї.

8.2. Система забезпечення якості освіти в ліцеї включає:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ліцею;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ліцею;
 • створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами ліцею.

8.3. Особливості функціонування внутрішньої системи забезпечення якості закладу визначається спеціальними законами. (Стаття 41 Закону України «Про освіту»)

8.4. Освітній та виховний процес в ліцеї побудований на кодексі академічної доброчесності.

8.5. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання.

8.6. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

8.7. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

8.8. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

8.9. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники ліцею можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

8.10. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • позбавлення винагороди (стипендії).

8.11. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями ліцею, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління ліцею та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

8.12. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління ліцею з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.

Кожна особа, стосовно якої розглядається питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

IХ. Матеріально-технічна база

9.1. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

9.2. Майно ліцею є власністю Шпиківської селищної ради Тульчинського району Вінницької області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Будівлі закладу освіти належить до власності Шпиківської територіальної громади . Здійснюючи право оперативного управління, заклад освіти володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених засновником.

9.3. Об’єкти та майно ліцею не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

9.4. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.6. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, учасниками освітнього процесу відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.7. Для забезпечення освітнього процесу база закладу складається із навчальних кабінетів, класів, майстерень, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерних кабінетів, бухгалтерії, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінету практичного психолога, учительської тощо.

 1. Фінансово-господарська діяльність

10.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Статуту.

10.2. Джерелами фінансування ліцею є:

 • кошти державного бюджету;
 • кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування даного типу закладу освіти;
 • кошти закладів освіти, наукових установ, відомств тощо, з якими співпрацює ліцей;
 • добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів;
 • гранти вітчизняних і міжнародних організацій;
 • надходження від надання додаткових платних освітніх та інших послуг, згідно переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

10.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею фінансуються за рахунок коштів Засновника.

10.4.Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

10.5. Ліцею можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання, педагогічний патронаж, інклюзивне навчання.

10.6. Ліцей самостійно розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої установчими документами.

10.7. Кошти ліцею можуть зберігатися на його рахунку в установах банку і знаходяться у повному його розпорядженні. Ліцей самостійно розпоряджається коштами, отриманими від надання додаткових освітніх послуг, передбачених законодавством.

10.8. Доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновника (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.9. Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами та цим Статутом.

10.10. Ліцей має право придбати і орендувати необхідне йому обладнання, інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов учасників освітнього процесу.

10.11. Для здійснення статутних повноважень ліцей може використовувати можливості установ, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій тощо.

10.12. Заробітна плата вчителям ліцею нараховується, виходячи з 18-ти годинного тижневого навантаження та інших видів педагогічної діяльності, передбаченої Законом України «Про загальну середню освіту». Посадові оклади (ставки заробітної плати) керівним та педагогічним працівникам ліцею підвищуються згідно «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти», інших нормативних документів.

10.13. Штатний розпис ліцею затверджується керівником на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

10.14. Діловодство ліцею ведеться державною мовою.

10.15. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї визначається керівником відповідно до законодавства. За рішенням керівника ліцею бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно.

10.16. Звітність про діяльність ліцею встановлюється відповідно до чинного законодавства.

XІ. Міжнародне співробітництво

11.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, має право налагоджувати прямі зв’язки (також міжнародні) на основі самостійно укладених угод. Засновником виділяються бюджетні кошти для проведення представницьких видатків з обміну педагогічними працівниками та учнями в рамках освітніх програм. Ліцею надається право створювати у встановленому законодавством порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

11.2. Ліцей відповідно до чинного законодавства має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, установами системи освіти іноземних країн, громадськими об’єднаннями, фондами інших країн.

11.3. Ліцей має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ). Використання ліцеєм надходжень в іноземній валюті здійснюється відповідно до законодавства та виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

11.4. Педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

XIІ. Контроль за діяльністю ліцею

12.1. Державний нагляд (контроль) ліцею здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

12.2. Основною формою нагляду за діяльністю закладу є інституційний аудит, який проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості та його територіальним органом не рідше одного разу на десять років у порядку, визначеному чинним законодавством.

12.3. Крім того контроль за діяльністю закладу можуть здійснювати органи громадського самоврядування, створені відповідно до вимог чинного законодавства.

XIІI. Реорганізація, припинення діяльності ліцею

13.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) ліцею приймає Засновник.

13.2. У разі реорганізації чи ліквідації ліцею Засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

13.3. При реорганізації чи ліквідації ліцею працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

13.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворенню) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до бюджету.

ХІУ. Внесення змін та доповнень до Статуту

14.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються за рішенням засновника і підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

 

 

 

Селищний голова                                                  Кривоцюк М.М.