ПОГОДЖЕНО                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальником відділу освіти                                                                            7 сесією 7 скликання

Шпиківської селищної ради                                                                   Шпиківської селищної ради

________________Тищенко І.Г.                                                                             16.08 2017 р.

«__»_____________2017р.                                                                                Селищний голова

______________М.М.Крисько

          Статут

Шпиківської загальноосвітньої школи I-III ступенів

  Шпиківської селищної ради

Тульчинського району

        Вінницької області

 2017р.

 

Загальні положення

1.1.Шпиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шпиківської селищної ради Тульчинського району, Вінницької області була створена у 1934 році, майно є власністю Шпиківської селищної ради.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу – 23614, Вінницька область, Тульчинський район, смт Шпиків, вулиця Ліпіна, 5, тел. 5-10-53

1.3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер 21723346.

1.4. Засновником Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів є Шпиківська селищна рада.

1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням школи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадян України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток зрілої, творчої особистості і усвідомлення громадської позиції, почуття національної самосвідомості, особистості підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Шпиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Шпиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У Шпиківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів визначена українська мова навчання, профільне навчання за наявності заяв батьків та буде запроваджено поглиблене вивчення предметів.

1.11. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно – оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів створюються та функціонують гуртки та секції.

1.13. Медичне обслуговування учнів  та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником).

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Шпиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, потижневого плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою школи і погоджується  відділом освіти Шпиківської селищної ради.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Шпиківської селищної ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи  самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. У школі І ступеня навчання для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються   не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти Шпиківської селищної ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул, тривалість яких упродовж навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується директором навчального закладу.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів здійснює професійне навчання учнів 10-11 класів. Випускникам, які здійснювали професійне навчання і успішно здали кваліфікаційні іспити за професією, видається свідоцтво (посвідчення) затвердженого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів, у другому – за ІІ семестр виставляються  бали за рішенням педради.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві про базову загальну середню освіту, атестаті про повну загальну середню освіту) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення і випуск учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008р. №319 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008р. за №383/15074.

2.16. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

– Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» нагороджуються учні 2-4, 5-8,10 кл.

– Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

– Нагородження «Золотою» або «Срібною» медалями.

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психологи, бібліотекарі;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально – технічною, культурно-спортивною, оздоровчою базою школи;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України  «Про загальну середню освіту», Положенням про відділ  освіти Шпиківської селищної ради  затвердженого рішенням 6 сесії 7 скликання Шпиківської селищної ради від 12.07.2017 року № 107 та  іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів ;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного  життя в дусі взаєморозуміння, миру,  злагоди  між  усіма  народами, етнічними, національними, релігійними  групами ;
 • дотримуватися педагогічної  етики, моралі,  поважати гідність учнів ;
 • захистити учнів від  будь-яких  форм  фізичного або психічного насильства, запобігати  вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну  майстерність, загальну  і політичну культуру ;
 • виконувати статут  навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови  контракту  чи  трудового договору ;
 • виконувати накази і розпорядження керівника  середньої загальноосвітньої  школи  органів  управління освітою ;
 • брати участь  у роботі  педагогічної   ради ;

3.9. У  навчальному  закладі  обов’язково  проводиться атестація  педагогічних  працівників. Атестація  здійснюється,  як  правило, один  раз  на  п’ять  років  відповідно до Типового  положення  про  атестацію  педагогічних  працівників України, затвердженого  Міністерством  освіти і науки України.

3.10. Педагогічні  працівники, які  систематично порушують Статут, правила  внутрішнього розпорядку  школи, не виконують посадових  обов’язків, умови  колективного договору або  за результатами  атестації  не  відповідають займаній посаді, звільняються з  роботи відповідно  до чинного  законодавства.

3.11. Батьки та особи,  які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та  органів громадського  самоврядування ;
 • звертатись до органів управління освітою, керівника середньої  загальноосвітньої  школи і органів громадського  самоврядування з  питань  навчання,  виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації  навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;
 • на захист законних інтересів  своїх  дітей  в органах громадського врядування  школи  та у відповідних державних, судових органах;

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть  відповідальність  за здобуття  дітьми  повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття  дитиною  повної  загальної  середньої  освіти  за  будь-якою  формою  навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати  належні  умови  для  розвитку їх  природних  здібностей;
 • поважати гідність  дитини, виховувати працелюбність, почуття  доброти, милосердя, шанобливе ставлення  до Вітчизни, сім’ї, державної  та  рідної мов, повагу до національної  історії, культури, цінностей інших народів ,:
 • виховувати у дітей  повагу  до законів, прав,  чеснот людини;

3.13. Представники  громадськості  мають  право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського  самоврядування  в школі ;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню  матеріально-технічної  бази, фінансовому  забезпеченню  середньої  загальноосвітньої  школи;
 • проводити консультації  для  педагогічних  працівників,
 • брати участь в організації  навчально-виховного процесу ;

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту навчального  закладу;
 • виконувати накази  та  розпорядження  керівника  школи, рішення  органів громадського  врядування;
 • захищати учнів  від  всіляких форм  фізичного та  психічного  насильства;
 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання  алкоголю, наркотиків, тютюну  тощо.

Управління середньою загальноосвітньою школою

4.1. Управління майном Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів здійснюється   Шпиківською селищною радою., відділом освіти Шпиківської селищної ради..

Безпосереднє керівництво  Шпиківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра. Стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

Директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  призначаються на посаду за результатами конкурсу згідно чинного законодавства, звільняється з посади відділом освіти Шпиківської селищної ради.

Призначення та звільнення заступників директорів здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим  органом  громадського самоврядування  школи є загальні збори, які скликаються не менше 1 разу  на рік.

Делегати загальних зборів  з правом вирішального  голосу обираються від трьох категорій:

 • працівників школи ― зборами колективу;
 • учнів середньої  загальноосвітньої  школи  другого-третього ступеня  ―  класними зборами;
 • батьків, представників громадськості ― класними батьківськими  зборами.

Кожна  з категорій  обирає однакову кількість  делегатів. Визначається така кількість делегатів від працівників школи  ― 23, учнів – 23, батьків і  представників громадськості  ― 23.

Загальні  збори  правочинні, якщо  в їхній  роботі  бере  участь  не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати  збори  мають  голова ради  школи, учасники зборів, якщо за  це  висловилось  не  менше  третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

Загальні  збори:

 • обирають раду  школи, її  голову, встановлюють  термін  їх  повноважень;
 • заслуховують звіт директора  і голови ради середнього  начального закладу ;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності середньої загальноосвітньої школи;
 • затверджують основні  напрями  вдосконалення  навчально-виховного процесу, розглядають інші  найважливіші  напрями діяльності школи ;
 • приймають рішення  про  стимулювання  праці  керівників  та  інших педагогічних  працівників .

4.3. У період  між  загальними зборами  діє рада школи.

4.3.1. Метою  діяльності  ради є :

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного  процесу ;
 • об’єднання зусиль педагогічного і  учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку  середньої загальноосвітньої школи  та  удосконалення навчально-виховного  процесу ;
 • формування позитивного іміджу  та  демократичного стилю управління середньою загальноосвітньою школою;
 • розвиток колегіальних форм управління середньою загальноосвітньою школою;
 • підвищення ролі  громадськості  у  вирішенні  питань, пов’язаних  з  організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради  Шпикіської загальноосвітньої школи І-ІІІ    ступенів є :

 • підвищення ефективності навчально-виховного  процесу у  взаємодії з  сім’єю, громадськістю, державними та приватними  інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних  напрямів розвитку  середньої загальноосвітньої  школи  та сприяння  організаційно-педагогічному   забезпеченню  навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в середній  загальноосвітній школі;
 • сприяння духовному,  фізичному розвитку учнів  та набуття  ними соціального  досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо  вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експерементальної роботи педагогів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавство щодо  обов’язковості загальної  середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального  заохочення учнів, сприяння  пошуку, підтримки обдарованих дітей ;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До  ради  обираються  пропорційно представники від педагогічного  колективу, учнів IІ-III ступенів навчання, батьків і  громадськості. Представництво в  раді й загальна  її чисельність визначаються загальними зборами  середньої загальноосвітньої  школи .

Рішення про  дострокове  припинення роботи  члена ради з  будь-яких причин  приймається виключно  загальними  зборами.

На чергових виборах склад  ради оновлюється не менше ніж  на  третину

4.3.4. Рада  Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог  законодавства України;
 • колегіальності ухвалення  рішень;
 • добровільності і рівноправності  членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має  бути не меншою чотирьох  разів  на  навчальний рік.

Засідання  ради може скликатися  її головою або з ініціативи  директора школи, засновника, а також членами ради.

Рішення  ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи,  доводяться в 7-й денний термін  до відома  педагогічного  колективу, учнів, батьків, або осіб, які  їх  заміняють та  громадськості.

У разі  незгоди  адміністрації  середньої загальноосвітньої школи  з  рішенням ради створюється  узгоджувальна комісія, яка розглядає  спірне  питання.

До складу  комісії  входять  представники органів  громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету  школи.

4.3.5. Очолює раду Шпиківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів голова, який  обирається із  складу  ради.

Голова  ради  може бути  членом  педагогічної  ради.

Головою  ради  не  можуть  бути  директор  та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні aбo тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст  їх роботи визначаються  радою.

Члени  ради  мають  право  виносити на  розгляд усі питання, що  стосуються  діяльності  середньої загальноосвітньої школи, пов’язаної з  організацією  навчально-виховного  процесу, проведення  оздоровчих  та культурно-масових заходів.

4.3.6.  Рада Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів:

 • заслуховує звіт  її голови,  інформацію  директора та  його  заступників  з  питань  навчально-виховної  та фінансово-господарської  діяльності ;
 • виносить на розгляд педагогічної  ради  пропозиції щодо поліпшення організації позакласної  та позашкільної роботи з  учнями ;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного  органу управління освітою пропозиції щодо морального  і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяє створенню та діяльності  центрів  дозвілля, а також  залучає  громадськість, батьків (осіб, які  їх замінюють) до участі в керівництві  гуртками,іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до  проведення  оздоровчих  та культурно-масових заходів з  учнями;
 • розподіляє і  контролює кошти  благодійного фонду, приймає  рішення про  надання  матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання, бере  участь за згодою  батьків  або  осіб, які  їх замінюють,  в обстеженні  житлового-побутових  умов  учнів,  які перебувають  в  несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній  освіті  батьків ;
 • сприяє поповненню  бібліотечного фонду та передплаті періодичних  видань;
 • розглядає питання  здобуття  обов’язкової загальної  середньої  освіти учнями;
 • організовує громадський  контроль  за харчуванням і методичним  обслуговуванням учнів ;
 • розглядає звернення учасників  навчально-виховного  процесу з  питань  роботи  начального  закладу;
 • вносить пропозиції  щодо  морального і  матеріального заохочення  учасників  навчально-виховного процесу ;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих  напрямів  роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи  визначається радою.

4.4. Директор  Шпиківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, вносить пропозиції відділу освіти Шпиківської селищної ради щодо раціонального добору і розстановки педагогічних кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем навчальних досягнень учнів;
 • відповідає за  якість  і  ефективність  роботи  педагогічного  колективу;
 • створює необхідні  умови  для  участі учнів  у позакласній  та позашкільній  роботі, проведення  виховної  роботи;
 • забезпечує дотримання  вимог  охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм,  техніки  безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо  вдосконалення  системи  навчання  та  виховання,  заохочення  творчих  пошуків, дослідницько-експерементальної роботи  педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного  або психічного насильства;
 • призначає класних керівників та завідуючих навчальними кабінетами за погодженням відділу освіти Шпиківської селищної ради.
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль  за проходженням  працівниками  у встановленні терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це  відповідальність;
 • розпоряджається в  установленому порядку шкільним  майном  і  коштами за погодженням Шпиківської селищної ради та відділу освіти Шпиківської селищної ради.
 • видає у  межах  своєї компетенції  накази та  розпорядження  і  контролює їх  виконання;
 • за погодженням із Відділом освіти Шпиківської селищної ради,  профспілковим комітетом школи затверджує правила  внутрішнього трудового  розпорядку,  посадові  обов’язки  працівників школи, розподіляє тижневе навантаження;
 • створює умови для творчого  зростання  педагогічних працівників, пошуку  та застосовування ними ефективних форм і методів навчання та  виховання;
 • несе відповідальність за свою  діяльність  перед  учнями, батьками, педагогічними  працівниками  та загальними зборами,  засновником, місцевими органами  виконавчої  влади  тощо.

4.5. Обсяг  педагогічного  навантаження  вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відповідним органом  управління освітою.

Обсяг  педагогічного  навантаження  може бути  менше тарифної ставки  (посадового  окладу)  лише за письмової згоди педагогічного працівника.

Перерозподіл  педагогічного навантаження  протягом навчального  року  допускається лише у  разі зміни кількості  годин  з  окремих  предметів, що передбачається робочим  навчальним  планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника  з  дотриманням законодавства про працю.

4.6. У Шпиківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган ― педагогічна рада

Головою  педагогічної  ради школи  є директор.

4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу,  планування  та режиму роботи середньої загальноосвітньої школи;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб середньої загальноосвітньої школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.9. У Шпиківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

5.2. Майно школи належить до комунальної власності Шпиківської селищної ради  та знаходиться в її управлінні.

5.3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках,  передбачених чинним законодавством. Збитки, задані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву,  медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.6. Відповідно до рішення Шпиківської селищної ради від ___ _______р. №_____ загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів має земельну ділянку, на якій розміщуються спортивний та географічний майданчики, навчально-дослідницька ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів є:

 • кошти місцевого бюджету, передбаченого нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти .

6.4. Звітність про господарську діяльність Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів встановлюється відповідно до законодавства.

Міжнародне співробітництво

7.1. Шпиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів за наявності матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми організаціями.

7.2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЕРЕДНЬОЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

 

8.1. Державний контроль за діяльністю Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів здійснюється з метою забезпечення єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль за навчально-виховною діяльністю школи здійснюють Міністерство освіти і науки України, управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації, відділ освіти Шпиківської селищної ради.

8.3. Основною формою державного контролю за  діяльністю Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки діяльності Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з питань, пов’язаних з навчально-виховною роботою. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчальною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

Реорганізація або ліквідація середньої загальноосвітньої школи

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Шпиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів приймає засновник –  Шпиківська селищна рада.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Шпиківської загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства, або визначених навчальних закладів.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *